Rendement leren en ontwikkelen medewerkers?

Talentmanagement Leren Ontwikkelen ROI HRD HRM MVO IiP Duurzaamheid PersoneelDe Nederlandse organisaties (bedrijfsleven en overheid) investeren (regelmatig) in hun professionals door gerichte programma’s waarin leren en ontwikkelen centraal staat. Soms gebeurd dat omdat de ontwikkeling van medewerkers hoog op de HR-agenda staat vanuit de overtuiging dat investeren in opleidingen altijd rendeert. Andere organisaties (50% bij het MKB) investeren in de ontwikkeling van hun personeel omdat het regelmatig noodzakelijk is om nieuwe kennis en deskundigheid in huis te halen. De noodzakelijke kennisontwikkeling wordt voor het grootste deel bereikt door het opleiden van het al aanwezige personeelsbestand, zo is de aanname bij deze bedrijven.

Opleidingsplannen en meer

Om deze opleidingsinspanningen te effectueren en dus in goede banen te leiden hebben veel bedrijven de beschikking over opleidingsplannen, -budgetten, interne opleidingscentra, persoonlijke ontwikkelingsplannen of andere faciliteiten en instrumenten om het leren en ontwikkelen van professionals te ondersteunen. Deze aandacht voor de ‘Human Resources’ in bedrijven wordt ook weerspiegeld in het grote aantal collectieve afspraken over opleiden, binnen dan wel buiten het raamwerk van CAO’s. Bedrijven kunnen op verschillende manieren in hun personeel investeren. De vraag hoe dit gestalte moet krijgen staat steeds nadrukkelijker op de agenda, ook tegen de achtergrond van de arbeidsmarktontwikkelingen. Belangrijker is uiteindelijk de vraag: En wat levert ons bedrijf dit nu allemaal nu op?

HR-beleid is alleen het raamwerk

Het HR-beleid wordt vaak gezien als het raamwerk van die leer- en ontwikkelactiviteiten die erop  gericht zijn om de competenties van het personeel verder te ontwikkelen. Het doel van vrijwel alle organisaties is het behalen van een bepaalde performance. Bedrijven streven in het algemeen primair naar zo goed mogelijke financiële prestaties, terwijl overheidsinstellingen en non-profit organisaties zaken als een zo groot mogelijke output, een optimale dienstverlening aan burgers of andere niet op winst gebaseerde doelstellingen nastreven.

Rendement?

Er wordt veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van medewerkers binnen de organisaties. De vraag is echter of al die investeringen wel renderen. Wat is de effectiviteit van al die ontwikkelinspanningen? Gaan medewerkers daardoor beter presteren in hun dagelijks werkpraktijk? Worden de (financiële) prestaties van de organisatie hierdoor beter? Vastgesteld kan worden dat er nog steeds te veel organisaties zijn die op deze vragen nog niet voldoende in staat zijn een adequaat antwoord te geven.

Voor deze organisaties is er de ‘ROI Leren- en ontwikkelen module’ ontwikkeld. Op basis van dit effectiviteitsonderzoek naar de leer- en ontwikkelprestaties binnen uw organisatie wordt scherp in beeld gebracht wat de effectiviteit van uw investeringen is. De afbeelding bovenaan deze pagina geeft aan hoe de effectiviteit van uw investeringen in leren en ontwikkelen eruit zou kunnen zien.

Rendement leren en ontwikkelen

Op basis van deze effectiviteitsmeting van leren en ontwikkelen krijgt u concrete en uitvoerbare adviezen om het rendement van uw ontwikkelingsinspanningen op een hoger niveau te brengen. Afhankelijk van de onderzoeksresultaten krijgt u adviezen over bijvoorbeeld:

  • het meetbaarder maken van de opleidingsplannen
  • een betere koppeling van trainingen en opleidingen  aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen
  • het indien gewenst reduceren van de opleidingsbudgetten zonder dat dit ten koste gaat van het leren van uw medewerkers
  • het vergroten van eigenaarschap bij de medewerkers als het gaat om hun eigen professionele ontwikkeling
  • een betere communicatie over het leren en ontwikkelen en de doelstellingen hiermee
  • het versterken van het informeel leren

Uw investering in uw professionals zal na de effectiviteitsmeting beter renderen (ROI), dat is met deze methode zeker.

Instrument

Bij de ontwikkeling van deze methode is gebruik gemaakt van de instrumenten van Investors in People en onderzoek van diverse wetenschappers (o.a. Brinkerhoff, R.O. & Apking, A.M.). In het kader van dit onderzoek wordt deskresearch gedaan, een online vragenlijst door de medewerkers ingevuld en worden interviews afgenomen met een representatieve groep medewerkers.

Informatie

Wilt u meer informatie over deze Effectiviteitsmeting van Leer- en Ontwikkelactiviteiten, stuur dan een mail of bel met Alef Dekker (o6 – 339 338 40).

NB:  Dit onderzoeks- & adviesinstrument kan ingezet worden bij het beoordelen van ontwikkeltrajecten bij teams, businessunits en voor de gehele organisatie. Tevens bestaat er mogelijkheden om dit instument in te zetten bij de verschillende (project-) fasen van het leren en ontwikkelen van uw professionals.

Trefwoorden: rendement leren en ontwikkelen

 

Leave a Reply