Diversiteitsklimaat biedt voordelen en kan problemen oplossen

Diversiteitsklimaat

Sterk diversiteit klimaat biedt voordelen en kan problemen oplossen

Sterk diversiteit klimaat biedt voordelen en kan problemen oplossen

Veel van de bestaande problemen met diversiteit zijn op te lossen door een sterk diversiteitsklimaat te creëren: een open bedrijfsklimaat waarin waardering is voor culturele verschillen. Een dergelijk klimaat biedt bovendien ruimte voor de voordelen van diversiteit: selecteurs herkennen sneller ‘afwijkend’ talent;

allochtone medewerkers stromen minder snel uit en ook leden van de ‘meerderheidsgroep’ gedijen erin.Dat concludeert Joep Hofhuis in zijn promotieonderzoek ‘Dealing with differences. Managing the benefits and threats of cultural diversity in the workplace’, in opdracht van het ministerie van BZK. Het A+O fonds Rijk heeft het onderzoek medegefinancierd.Hofhuis is op 29 oktober gepromoveerd aan de RU Groningen op het terrein van culturele diversiteit in arbeidsorganisaties. In de periode tussen 2007 en 2010 heeft hij, onder leiding van prof. dr. Karen van Oudenhoven-van der Zee, onderzoek gedaan bij de rijksoverheid, onder andere naar:

  • vertrekmotieven van  allochtone medewerkers;
  • voor- en nadelen van culturele diversiteit op de werkvloer, zoals door managers en medewerkers waargenomen, in relatie tot de ingezette instrumenten bij rijksonderdelen.

Creativiteit en innovatie

Eerder onderzoek wees uit dat culturele diversiteit voordelen kan bieden voor de productiviteit, bijvoorbeeld doordat teams winnen aan creativiteit en innovatie. Mogelijke nadelen zitten vooral in de manier waarop mensen op de werkvloer met elkaar omgaan. Joep Hofhuis onderzocht hoe organisaties de nadelen van diversiteit kunnen verminderen en tegelijkertijd de voordelen kunnen benutten.
Het blijkt dat werknemers niet per definitie voor of tegen diversiteit zijn, maar dat velen van hen juist beide kanten van de medaille kunnen zien. Veel van de bestaande problemen die samenhangen met diversiteit kunnen worden opgelost door een sterk diversiteitsklimaat te creëren: een bedrijfsklimaat dat wordt gekenmerkt door openheid en waardering voor culturele verschillen.

Uitstroom

Een dergelijk klimaat opent ook deuren om de voordelen van diversiteit voor productiviteit en innovatie te benutten. In werving en selectieprocedures zijn selecteurs en beoordelaars die de positieve kanten van diversiteit zien beter in staat om talent te herkennen onder werknemers met een andere culturele achtergrond.
De relatief hoge vrijwillige uitstroom van allochtonen is grotendeels toe te schrijven aan stroevere relaties met collega’s en leidinggevende en een gebrek aan ervaren carrièrekansen, concludeert Hofhuis. Om positieve diversiteitsuitkomsten te kunnen creëren op de werkvloer, is het volgens hem belangrijk dat iedereen, ongeacht culturele achtergrond, zich kan identificeren met de organisatie. In organisaties met een goed diversiteitsklimaat – gekenmerkt door openheid en waardering voor diversiteit – voelen zowel meerderheids- als minderheidsleden zich beter thuis.

Joep Hofhuis

Joep Hofhuis (Delft, 1981) studeerde arbeids- en organisatiepsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en deed zijn promotieonderzoek bij het Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid van de RUG, gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het A+O fonds Rijk. Hofhuis is docent corporate communicatie aan de Universiteit van Amsterdam.

Het proefschrift is in beperkte oplage te verkrijgen bij de RU Groningen.
Onderzoeksrapport: Cultuurverschillen op de werkvloer: Beeldvorming en interventies rondom culturele diversiteit bij de rijksoverheid.

Bron: aofondsrijk

Trefwoorden: Diversiteitsklimaat

Leave a Reply