ISO 14001 wordt herzien

Van 20 tot en met 22 maart jl. vond in Berlijn de eerste vergadering over de herziening van ISO 14001 ‘Milieumanagementsystemen – Eisen met richtlijnen voor gebruik’ plaats. Na de beperkt herziene tweede editie die in 2004 werd gepubliceerd, belooft dit een meer ingrijpende wijziging van deze veel gebruikte milieunorm te worden. Daarom wordt door NEN Managementsystemen op woensdag 2 mei voor Nederlandse belanghebbenden in Delft een gratis informatiebijeenkomst georganiseerd.

Uitgangspunten bij de herziening ISO 14001

Er zijn twee belangrijke uitgangspunten bij de herziening.

  • Enerzijds de toepassing van de recent vastgestelde ISO Guide 83 waarin de nieuwe structuur en kerneisen voor managementsysteemnormen zijn vastgelegd.  Toepassing hiervan is verplicht gesteld voor alle nieuwe en herziene      normen voor managementsystemen en moet leiden tot beter afgestemde en gemakkelijker te integreren systemen.
  • Het tweede uitgangspunt is een rapport van een studiegroep over de toekomst van milieumanagement. In dit rapport zijn 11 trends en thema’s geanalyseerd en worden aanbevelingen gedaan op welke wijze daaraan in ISO 14001 aandacht moet worden gegeven. Bijvoorbeeld de relatie met duurzaamheid en ketenmanagement, compliance met milieuwetgeving, externe communicatie en rapportage en de toepassing van prestatie-indicatoren bij monitoring.

Beide uitgangspunten moet er voor zorgen dat de norm straks weer even meekan en aansluit bij de maatschappelijke vereisten, zoals goede integratie van milieumanagement met andere managementgebieden (zoals kwaliteit en veiligheid) en met de corporate governance van organisaties. Maar vooral past bij de veranderende context waarin milieumanagementsystemen opereren, zoals toenemende aandacht bij bedrijven en hun stakeholders voor risico- en compliance-management, MVO en verduurzaming van productieketens.

De eerste vergadering leverde gelijk al veel discussie op over de manier waarop de twee invalshoeken bij de herziening in een gestructureerd proces met een groot aantal partijen aan tafel evenwichtig aandacht kunnen krijgen. Er leek zich ook een scheiding tussen Europa en Japan enerzijds en zo ongeveer de rest van de wereld anderzijds voor te doen als het gaat om ambities om wezenlijke veranderingen in ISO 14001 door te voeren.

Bron: nen.nl

Leave a Reply