De arbeidsmarkt van O&G verpleegkundigen in beweging

Onderzoeks- en adviesbureau Intelligence Group heeft onderzoek gedaan naar de arbeidsmarktproblematiek rond O&G-verpleegkundigen. Dit artikel biedt een korte schets van de situatie nu en in de toekomst.

De Nederlandse zorgarbeidsmarkt is sterk in beweging. Veel zorginstellingen staan voor de uitdaging goede en betaalbare zorg te leveren in een tijd dat gekwalificeerd personeel schaars is en financiële middelen ontoereikend zijn. Tegelijkertijd neemt de zorgvraag toe en worden de eisen voor zorg hoger. Het beroepsveld van verpleegkundigen verandert hierdoor sterk. Dit geldt ook voor de functie van O&G-verpleegkundige. De arbeidsmarkt staat onder druk en het vinden en binden van gekwalificeerd personeel is van groot belang om met de ontwikkelingen mee te gaan.

39 jaar
Begin 2012 zijn er in Nederland 2.835 O&G-verpleegkundigen werkzaam. Zij zijn gemiddeld 39 jaar oud en hebben gemiddeld 13 jaar werkervaring. Voor tweederde van de ziekenhuizen geldt dat minder dan een kwart tot hooguit een kwart van de O&G-verpleegkundigen vijftig jaar of ouder is. Vergrijzing en uittreding door pensionering zal hierdoor niet direct, maar wel binnen tien tot vijftien jaar op grote schaal optreden waardoor aanwas vanuit de opleidingen nodig is om de formatie O&G-verpleegkundigen stabiel te houden.
Ruim de helft van de ziekenhuizen geeft zelfs aan dat het gewenst is de formatie O&G-verpleegkundigen uit te breiden. De cruciale vraag die ze bezighoudt, is hoe dit kan worden gerealiseerd. De groep van 50- en 60-plussers zal toenemen, onder meer omdat ook onder O&G-verpleegkundigen de huidige pensioenleeftijd van 62 jaar wordt opgerekt. Naast werven, wordt dan ook steeds vaker gewezen op het belang de groeiende groep oudere verpleegkundigen te behouden voor de eigen organisatie.

Honkvast
Het behoud van personeel vraagt om inzicht in het verloop van een organisatie. De uitstroom van werkzame O&G-verpleegkundigen is met een gemiddelde van twee personen op jaarbasis per ziekenhuis beperkt. Dit wijst erop dat O&G-verpleegkundigen honkvast zijn. Bijna tweederde van de ziekenhuizen geeft aan dat O&G-verpleegkundigen gemiddeld tien tot twintig jaar werkzaam blijven binnen hetzelfde ziekenhuis. Indien ze het ziekenhuis verlaten, is dat vanwege pensionering, overstap naar een ander ziekenhuis of (tijdelijke) uittreding uit het vakgebied. De aantrekkingskracht van de uitzendbranche is groot en bijna alle ziekenhuizen verwachten dat de formatie O&G-verpleegkundigen niet naar behoefte kan toenemen wanneer deze trend doorzet.
Wanneer O&G-verpleegkundigen voor pensionering het vakgebied verlaten, gaan ze werken als verkoeververpleegkundige, SEH-verpleegkundige, wijkverpleegkundige of oncologieverpleegkundige. O&G-verpleegkundigen keren dan veelal niet meer terug op de kraamafdeling en verloskamers. Ziekenhuizen doen hier vooralsnog weinig aan: zestig procent van hen geeft aan zelf geen inspanningen te verrichten om O&G-verpleegkundigen terug te halen naar het eigen ziekenhuis. Onregelmatigheidsdiensten, hoge fysieke belasting en weinig regie over de eigen functie zijn factoren die verloop in de hand werken. Vooral oudere O&G-verpleegkundigen vallen onregelmatigheidsdiensten zwaar.

Figuur 1 Belangrijkste vertrekmotieven van O&G-verpleegkundigen (n=46)*

Belangrijkste vertrekmotieven Percentage
Met pensioen gaan 70%
Overstappen naar een ander ziekenhuis 61%
Voorgoed uit het vakgebied stappen 34%
Tijdelijk uit het vakgebied stappen 23%
Studie oppakken 14%
ZZP-er worden 2%

* De staven tellen niet op tot 100%, omdat ziekenhuizen de kans hebben gehad meerdere antwoorden aan te kruisen. Gemiddeld heeft een ziekenhuis 2,2 vertrekmotieven voor O&G-verpleegkundigen aangegeven.

Instroom
Naast behouden, is werven belangrijk. Anders dan bij verzorgenden, maken herintreders voor slechts…. Lees verder

 

Bron: intelligence-group

Leave a Reply